Back 

Voorrangregels

De standaard voorrangs- en toewijzigingsregels

a. De Rationele bezetting van de woning :

Met "rationele bezetting" wordt bedoeld : de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.

De rationele bezettingsgraad is per woongelegenheid door Het Lindenhof vastgelegd. De lijst kan je bekijken in het inschrijvingsformulier.

Bij de inschrijving van de kandidaat-huurders wordt je verteld welke types van woningen aangepast zijn aan jouw gezinssituatie. Als een kandidaat zich toch voor een grotere woning wil inschrijven, dan kan dat, maar de kandidaat moet er dan rekening mee houden dat hij enkel bij uitputting van kandidaten met een aangepaste bezetting in aanmerking kan komen.

Bij de beoordeling van de rationele bezetting zal Het Lindenhof rekening houden met de kinderen die geplaatst zijn en/of bij wie de kandidaat-huurder en bezoekrecht of co-ouderschap uitoefent en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven.

b. De absolute voorrangsregels

 

b.1 Absolute voorrangsregels werkgebied Zuienkerke – De Haan

Een kandidaat-huurder die:

1)De kandidaat-huurder die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast. (Attest invaliditeit 66% FOD sociale voorzorg waarbij wordt gemeld dat de persoon getroffen is door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen).

 1 bis) kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die  niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5§1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode (bezettingsnorm)

 1 ter) kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder met  toepassing van artikel 92§3, eerste lid 12° van de Vlaamse Wooncode (aangepaste woning die niet langer bewoond wordt door een persoon die nood heeft aan die woning) verplicht is te verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

1 quater) kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door een beslissing tot toewijzing of weigering.

2)De kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning en die moet worden geherhuisvest overeenkomstig artikel 18,26,30 en 90 van de Vlaamse Wooncode.

3)De kandidaat-huurder die een sociale woning van Het Lindenhof bewoont die niet voldoet aan de rationele bezetting.

Wanneer de rationele bezetting niet voldoet omwille van de fysieke toestand van de huurder dient de huurder een geldig attest voor te leggen van 66% invaliditeit uitgegeven door een officiële instantie (bv. Ziekenfonds of federale overheidsdienst sociale zekerheid) alsook een recent doktersattest van maximaal 6 maanden. Door de soms wijzigende gezondheidstoestand van vele huurders, die niet noodzakelijk 66% invalide verklaard zijn, maken we een onderscheid tussen rationele bezetting en fysiek toegankelijkheid van een woning. Wanneer de toegankelijkheid van de woongelegenheid (door bv. het ontbreken van een lift en een ligging op verdiep) niet voldoet, volstaan twee recente en onafhankelijke doktersattesten die vermelden dat betrokkene geen trappen meer kan doen.

4)De kandidaat-huurder van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden.

5)De kandidaat-huurder die woont in een onroerend of roerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is  voor wonen.

6) a° De kandidaat-huurder die woont in een onbewoonbaar verklaarde woning overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet en die ontruimd moet    worden.

b° De kandidaat-huurder die woont in een ongeschikt verklaarde woning voor zover minstens 3 gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken “omhulsel” of “binnenstructuur” ofwel minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft volgens het technisch verslag.

7)De kandidaat-huurder die een ontvoogd minderjarige persoon is.

 

b.2 Absolute voorrangsregels werkgebied Blankenberge (gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement)

 

 1. De kandidaat-huurder die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast. (Attest invaliditeit 66% FOD sociale voorzorg waarbij wordt gemeld dat de persoon getroffen is door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen).

  1 bis) kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5§1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode (bezettingsnorm)

  1 ter) kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder met toepassing van artikel 92§3, eerste lid 12° van de Vlaamse Wooncode (aangepaste woning die niet langer bewoond wordt door een persoon die nood heeft aan die woning) verplicht is ter verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

  1 quater) kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door een beslissing tot toewijzing of weigering.

   

 2. De kandidaat-huurder senior die op datum van toewijzing 55 jaar oud is. Deze toepassing geldt in de afgebakende projecten en wijken en dus niet van toepassing op het ganse patrimonium.

 Voor de stad Blankenberge geldt dit voor onderstaande woningen

F. Masereellaan 15/1             K. Boudewijnlaan 39/1
F. Masereellaan 15/2             K. Boudewijnlaan 39/2
F. Masereellaan 15/3             K. Boudewijnlaan 39/3
F. Masereellaan 15/4             K. Boudewijnlaan 39/4
F. Masereellaan 15/5             K. Boudewijnlaan 39/5
F. Masereellaan 15/6  
K. Boudewijnlaan 41/1             K. Deswertlaan 111/0101
K. Boudewijnlaan 41/2  
K. Boudewijnlaan 41/3  
K. Boudewijnlaan 41/4  
K. Boudewijnlaan 41/5  
K. Boudewijnlaan 41/6  

             3)De kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning en die moet worden geherhuisvest overeenkomstig artikel  18,26,30 en 90 van de Vlaamse Wooncode

4)De kandidaat-huurder die een sociale woning van Het Lindenhof  bewoont die niet voldoet aan de rationele bezetting.

Wanneer de rationele bezetting niet voldoet omwille van de fysieke toestand van de huurder dient de huurder een geldig attest voor te leggen van 66% invaliditeit uitgegeven door een officiële instantie (bv. Ziekenfonds of federale overheidsdienst sociale zekerheid) alsook een recent doktersattest van maximaal 6 maanden. Door de soms wijzigende gezondheidstoestand van vele huurders, die niet noodzakelijk 66% invalide verklaard zijn, maken we een onderscheid tussen rationele bezetting en fysiek toegankelijkheid van een woning. Wanneer de toegankelijkheid van de woongelegenheid (door bv. het ontbreken van een lift en een ligging op verdiep) niet voldoet, volstaan twee recente en onafhankelijke doktersattesten die vermelden dat betrokkene geen trappen meer kan doen.

 

5)De kandidaat-huurder van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden.

 

6)De kandidaat-huurder die woont in een onroerend of roerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen.

a° De kandidaat-huurder die woont in een onbewoonbaar verklaarde woning overeenkomstig artikel  135 van de Nieuwe Gemeentewet en die ontruimd moet worden.

b° De kandidaat-huurder die woont in een ongeschikt verklaarde woning voor zover minstens 3 gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken “omhulsel” of “binnenstructuur” ofwel minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft volgens het technisch verslag.

8)De kandidaat-huurder die een ontvoogd minderjarige persoon is. 

Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot voorrang, vermeld in het eerste lid 6), 7) en 8). Om in aanmerking te komen voor deze voorrang, vermeld in het eerste lid 6), 7) en 8) moet de kandidaat-huurder de woning, het onroerend goed of de kamer sedert ten minste 6 maanden bewoond hebben.

Bovendien wordt de voorrang vermeld in het eerste lid 7) en 8) alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de vaststelling in een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring heeft ingeschreven in het register. Een kandidaat-huurder die aan een absolute voorrangsregel voldoet kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot  het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel.

       
 

 

c. Optionele voorrangsregels

c.1 Optionele voorrangsregels voor kandidaat-huurders Blankenberge

Binnen het toewijzingsreglement wordt voorrang geven aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar  voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is, of geweest is van Blankenberge,als de toe te wijzen woning in de gemeente Blankenberge ligt.

c.2 Kandidaat-huurders Zuienkerke

Na de toepassing van de bepalingen betreffende de rationele bezetting en de toepassing van de absolute voorrangsregels zal HL voorrang geven aan de kandidaat-huurder die:

 1. ooit minimaal 15 jaar inwoner is geweest van de gemeente Zuienkerke.
 2. in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is geweest van de gemeente Zuienkerke.
 3. in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verricht ten aanzien van één of meerdere personen die inwoner zijn van de gemeente Zuienkerke, met een verminderd zelfvermogen. Dit dient te worden gestaafd met een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder erkend mantelzorger is voor een inwoner van de gemeente Zuienkerke, opgemaakt door het FOD (Ministerie sociale voorzorg) of het OCMW. Het verminderd zelfvermogen dient te worden gestaafd door een recent doktersattest.
 4. schoolgaande kinderen heeft in de gemeente Zuienkerke. Dit dient te worden gestaafd met een recent attest opgemaakt door de school.

            Dit op voorwaarde dat de toe te wijzen woning in de gemeente Zuienkerke gelegen is. 

c.3 Optionele voorrangsregels voor kandidaat-huurders De Haan

Binnen het toewijzingsreglement wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder die:

 1. in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is, of geweest is, van de gemeente De Haan als de toe te wijzen woning in de gemeente De Haan gelegen is.
 2. ooit minimaal 15 jaar in de gemeente De Haan gewoond heeft.

wanneer geen historiek van woonst wordt overgemaakt bij inschrijving, kan deze prioriteit niet worden toegekend.

c4. optionele voorrangsregels voor het volledige werkgebied (Blankenberge, Zuienkerke, De Haan)

Na de toepassing van de optionele  voorrangsregels vermeld in punt c1, c2 en c3 wordt per gemeente van het werkgebied voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die geen huurovereenkomst hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij.

d. De Chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister

Afwijkingen

De verhuurder kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels.

De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard.

De toezichthouder oefent het toezicht uit op het versneld toewijzen.

Beoordeling toezichthouder :

Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder of huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder:

 • Hij zich benadeelt acht door een beslissing van de verhuurder;
 • Hij geen formele beslissing krijgt binnen een termijn van 2 maanden nadat hij een verzoek heeft ingediend om ingeschreven te worden of om een versnelde toewijzing te krijgen.

 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid