Schrapping

 

Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister in volgende gevallen :

 

  • als de kandidaat-huurder een woning, die hem door ons aangeboden wordt, heeft aanvaard;
  • als bij actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde (inkomensgrenzen);
  • als op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder wordt aangeboden, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als de kandidaat-huurder werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven;
  • als de kandidaat-huurder ons daar schriftelijk om verzoekt;
  • bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning / appartement wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt.  Dit op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode is verlopen van minstens 3 maanden(*). De kandidaat-huurder krijgt telkens (dus per aanbod) een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren;
  • als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en op onze herinneringsbrief bij actualisering van het register. Dit op voorwaarde dat hij minimaal een maand krijgt om te reageren (vanaf postdatum van de brief) en na de herinneringsbrief minimaal 15 kalenderdagen (vanaf de postdatum van de herinneringsbrief);
  • bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register.

(*)Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen, worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt.