Het kooprecht voor zittende huurders kan niet meer worden toegepast. Er geldt een overgangsbepaling voor de huurders die op 24.04.2017 voldoen aan de voorwaarden. Zij kunnen hun kooprecht nog uitoefenen tot en met 31.12.2021.

Voorwaarden waaraan de woning dient te voldoen :

 • Minstens 15 jaar ter beschikking gesteld als sociale huurwoning;
 • volgende woningen zijn geen voorwerp van het kooprecht:
  • woningen die gerealiseerd of gefinancierd worden, in het kader van een bijzonder programma en onder beding van specifieke verbintenissen, voor zover een van die verbintenissen een verkoop verbiedt;
  • woningen als vermeld in artikel 72 eerste lid 2de van  de Vlaamse Wooncode (woningen uitgerust voor personen met een handicap);
  • woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen (appartementsgebouw), waarbij d everkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan, tenzij al eerder een woning uit hetzelfde gebouw verkocht is;
  • woningen waarvoor renovatiewerkzaamheden gepland zijn en die opgenomen zijn op het uitvoeringsprogramma, vermeld in artikel 33-3 van de Vlaamse Wooncode, of die erkend zijn als principieel vatbaar voor subsidiëring ten laste van het Vlaams Gewest.

Voorwaarden waaraan de koper moet voldoen :

 • 5 jaar ononderbroken de woning als huurder betrokken hebben;
 • op de referentiedatum (= datum waarop de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij attesteert dat voldaan is aan de voorwaarden voor de aankoop) geen andere woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten;
 • het recht om de gehuurde woning te verwerven onder de voorschreven voorwaarden, komt toe aan de oorspronkelijke ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst. Indien deze verzaakt aan het kooprecht, kan de gehuurde woning onder dezelfde voorwaarden verworven worden door :
  • de persoon die gehuwd is of wettelijk gaan samenwonen is met de oorspronkelijke ondertekenaar, na de aanvang van de huurovereenkomst, of;
  • de partner die minimaal 12 maanden feitelijk samenwoont met de oorspronkelijke ondertekenaar en die tijdens de huurovereenkomst, de huurovereenkomst mee heeft ondertekend.
 • wanneer zowel de oorspronkelijke ondertekenaar als één van de personen vermeld onder het eerste of tweede punt de gehuurde woning willen verwerven, moet enkel de oorspronkelijke ondertekenaar van de huurovereenkomst de gehuurde woning vijf jaar hebben betrokken.
 • het kooprecht kan niet worden afgestaan aan een inwonende descendent (kinderen, kleinkinderen) of ascendent (ouders, grootouders).

Verplichting na aankoop van de woning :

 • De koper is verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van 20 jaar na de aankoop ervan. Als hij de bewoningsplicht niet nakomt, of als hij de woning wil verkopen binnen die termijn, heeft de sociale huisvestingsmaatschappij het recht de woning terug  te nemen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met de gemaakte aankoopkosten en van de kosten van de verbetering- en herstellingswerkzaamheden, voor zover deze niet werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en stedenbouw. De terugname van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper de woning mocht hebben bezwaard. Als de sociale huisvestingsmaatschappij geen gebruik maakt van dat recht binnen de twee maanden nadat ze kennis kreeg van het ontstaan ervan, vervalt de voormelde verplichting voor de koper.
 • De zittende huurder die de woning aankoopt, betaalt alle belastingen, heffingen, erelonen en kosten met betrekking tot de verkoopakte en de schatting, alsook, binnen een maximum van 897 euro (geïndexeerd bedrag 2015), de kosten voor de afpaling, opmeting en administratieve kosten. De schattingsvergoeding bedraagt 265 euro (geïndexeerd bedrag 2015) en wordt niet in beschouwing genomen voor het maximumbedrag van 897 euro (geïndexeerd bedrag 2015).